Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) er ajourført

Offentleglova er ajourført med endringer ved lov 22 juni 2018 nr. 83 (i kraft 1 nov 2019).

Tilbake til forsiden